Blog


2020-12-14
My stukkie wat ek met jou wil deel van die jaar 2020 / My portion I want to share with you from the year 2020


Die maatskappy se boekjaar begin elke Maart en eindig Februarie.

Ek en Kelsey was so opgewonde oor n nuwe jaar – ek dink jy weet hoe ons voel.  Dit is mos lekker om uittesien na beter en groter verwagtings.  Ooo wee wat gebeur in Maart maand…. toe kom klop COVID-19 aan elke besigheid, huisgesin en kennisse se deur en skielik word ons so aan die realiteit geruk dat ons wonder oor so baie dinge.

Die maatskappy het seergekry.  Dit is nie aangenaam om nie n oproep of whatsapp te ontvang nie. Kelsey kan nie afsprake maak vir haar Bruide en kliente se passings nie, en ons mis ons gesiggies en die tevredenheid so deur elke passing (een tot vier passings). 

Die verpligting van Maskers help ons maatskappy om die deure weer ooptemaak en heeltemal uit die boks te dink.  Ons Maskers maak…….. – ons hoofdoel is om Trourokke, Bruidsmeisie ontwerpe en vele meer te maak, maar nooit gedink maskers nie.  Ek kan nog onthou dat ek vir Kelsey n Whatsapp stuur en vir haar vrar:  “Sien jy kans” – haar antwoord was “Hoekom nie”.  Sy ontwerp haar Maskers en begin dit te adverteer en dit het ons gedra vir 3 maande lank.  Vir van julle wat Kelsey se Maskers dra, sal saamstem dit is van hoogstaande kwaliteit en jy voel veilig daarmee.

Bestuur het elke klient op hoogte gehou van afsprake en vertrou dat ons hulle gemaklik gehou het dat ons nie ons deure permanent gaan toemaak nie.  Kelsey het sover gegaan om elke uitrusting van elke klient te ontwerp en te maak en op n Maniken geplaas en gestuur met Whatsapp om ons spesiale klient te wys van die vordering van haar ontwerp.  Kelsey het dit gedoen om seker te maak dat haar klient weet sy is nie vergete nie.  Is dit nie Whoaaaa nie.   So het die tyd aanbeweeg, en ons beweeg na COVID-19 level 3 en ons kan ons gunsteling klient weer terug verwelkom.    

Toe gebeur dit ons kan weer ons kliente sien.  Die Studio moes ook deur COVID-19 prosedures gaan.  Afstand moes gehandhaaf word, al die geriewe moet gesterliseer word.  Die maatskappy moet n temperatuur meter aanskaf en genoeg sanitasie middels aankoop.  Kliente kry korrespondensie rakende die COVID-19 reels in die Studio wat om te verwag.  Wanneer ons klient arriveer – wat n onpersoonlike ontmoeting met die Masker – kan nie drukkies uitdeel nie – kan nie nuwe kliente n handdruk gee nie – Ek dink dit was vir my die mees moeilike aanpassing.

Ongelukkig, soos maar met elke maatskappy kry n mens uitdagings met kliente.  Dit het genoodsaak dat ons, ons kontrakte moes wysig met sekere klousules – soos o.a om rente intebring vir rekeninge wat nie betaal word nie.  Stoorgelde wat van toepassing is wanneer die klient n item wil alter en nie betaal daarvoor nie en dan besluit om die transaksie te kanselleer. 

Nou staan ons aan die vooraand van ons Kersseisoen.  Wel ek weet nie van jou nie, maar ons is so dankbaar dat ons Hemelse Vader ons gedra het waar ons tans is.  Hy stuur vir ons elke dag kliente – ons voel so geseend tot waar ons vandag is. 

Ons, myself en Kelsey wil net weereens uit die diepte van ons hart vir u baie dankie sê vir u wonderlike ondersteuning en dat u ons so volkome vertou met elke passing tot by die einde van die finale uitmuntende produk.

Indien u in die omgewing is van Moreletapark – Pretoria-Oos tydens die Kersseisoen, kom ry bietjie verby Theron’s Fashion and Bridal Boutique.  Ons het liggies wat brand in die week en Vrydagaand, Saterdagaand, Sondagaand het ons n Kersfeesvader met n slee en Sneeuman vir die kinders om te geniet,  Josef, Maria en baba Jesus in n stal met n skapie wat deur my man vir ons gemaak is.  Die tye is vanaf 19h00 – 21h00 met inagneming van die weersomstandighede. 

Vir ons huidige kliente weereens dankie vir julle ondersteuning en ons sien baie uit na die passings wat voorlë.  Vir ons toekomstige klient…… ons sien so uit om jou te ontmoet om ook n verskil te maak met jou verwagting vir daardie ongelooflike Uitrusting.    

 

Seënwense vir jou, pas jouself mooi op en dra die Masker ter wille van jou veiligheid.  Bederf jouself – jy mag mos

Liefde-Groete

Thea & Kelsey  

 

The company's financial year starts every March and ends in February. 

Kelsey and I were so excited about a new year — I think you know how we feel.  It is nice to look forward to better and greater expectations.  Ohhhh what happens in March month.... then COVID-19 came knocking on every business, family, and acquaintances door, and suddenly we were ripped to reality so much that we wondered about so many things.

The company got hurt.  It is not pleasant not to receive a call or Whatsapp.  Kelsey can't book appointments for her Brides and customers' fitting sessions, and we miss to see our client’s faces and the satisfaction so through each fit (one to four fitting sessions).

The obligation of Masks helps our company re-open the doors and think completely out of the box.  Are we going to make Masks........ – Our main goal is to design and make Wedding Dresses, Bridesmaid designs, and many more, but never thought of masks.  I can still remember sending Kelsey a Whatsapp and asking her: "Are you up for this challenge" – her answer was "Why not".  She designed her Masks and started advertising them and it helps us to get through for 3 months.  For some of you wearing Kelsey's Masks, it is of high quality and you feel safe with them.

Management kept every customer informed of appointments and trusted that we kept them comfortable that we were not going to close our doors permanently.  Kelsey went as far as designing and making every outfit of each customer and placed on a Manikin and sent with Whatsapp to show our special client the progress of her design.  Kelsey did this to make sure that her client knows she's not forgotten.  Isn't that Awesome.   So the time has moved on, and we are moving to COVID-19 level 3 and we can welcome our special client back again.

Then it happened we could see our customers again.  The Studio also had to go through COVID-19 procedures.  Distance had to be maintained, all the facilities must be sterilized.  The company should purchase a temperature monitor and purchase enough sanitation materials.  Clients receive correspondence regarding the COVID-19 rules in the Studio what to expect.  When the customer arrives at the Studio we need to familiarise the impersonal encounter with the Mask – cannot share a hug – cannot give new customers a handshake – I think it was the most difficult adjustment for me.

Unfortunately, as with each company, one gets challenges with clients.  It necessitated that we had to amend our contracts with certain clauses – such as for interest integration for accounts not paid.  Storage fees apply when the client wants to alter n item and not pay for it and then decide to cancel the transaction.

Now we're standing on the eve of our Christmas season.  Well, I don't know about you, but we're so grateful that our Heavenly Father has carried us where we are right now.  He sends us clients every day — we feel so blessed to where we are today.

We, Kelsey and me, want to thank you so much once again from the depth of our hearts for your wonderful support and that you trust us so completely with every fitting up to the end of the final excellent product.

If you are in the area of Moreletapark – Pretoria East during the Christmas season, come and drive past Theron's Fashion and Bridal Boutique.  We have Christmas lights during the week.  Friday night, Saturday night, Sunday nights we have a Christmas father with a slay and Snowman for the kids to enjoy.  Joseph, Mary and baby Jesus in a stable with a sheep made for us by my husband.  The hours are from 19h00 to 21h00 it all depends on the weather.

For our current clients thank you once again for your support and we are very much looking forward to the fitting sessions.

For our future client...... we look forward to meeting you to make a difference as well with your expectation for that incredible Design. 

Blessings for you, take care of yourself, and wear the Mask for your safety's sake.  Spoil yourself – you may

Love-Greetings

Thea & Kelsey